VRIJGEGEVEN: 20 december 2017

Begrippenlijst en afkortingen

Aggada                   Vertellende stof in de Talmoed

Berachot                 Tractaat in de Talmoed. Vertaling: Zegenspreuken.

Halacha                  Aanwijzing tot handelen in de Talmoed

Rashi                      Afkorting van Rabbi Salomo ben Jitzchaq; Bijbel en Talmoed uitlegger geleerde

Sanhedrin               Tractaat in de Talmoed. Grieks voor gerechtshof. Hebreeuws Beet Din.

Talmoed                 Verwijst naar de Babylonische Talmoed

Tractaat                  Een deel of boek van de Talmoed. Een traktaat cirkelt rond een onderwerp, bijvoorbeeld ‘Zegenspreuken’. De vijf boeken van                                      Mozes ontvouwen een verhaallijn met voorschriften tot handelen

Vasten                    Tractaat in de Talmoed. Hebreeuws Taänit.

 Inhoud

1. Inleiding

1.1 Inleiding dr Jak Verwaal

1.2 Stichting Talmoed NL

1.3 Overzicht 2016

1.4 Hoe besteedt de stichting donaties

 

2. Stichting Talmoed NL

2.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

2.2 Omschrijving van de doelstelling

2.3 Juridische structuur

2.4 Samenstelling bestuur

2.5 Taak en werkwijze Bestuur

2.6 Bezoldiging en Vergoedingsbeleid

2.7 Wijze benoeming en zittingsduur Bestuur

2.8 Relevante nevenfuncties bestuursleden

2.9 Erkenning ANBI

3. Financieel Jaarverslag

3.1 Inleiding

3.2 Uitgaven besteed aan de Doelstelling van de Stichting

3.3 Fondswerving

3.4 Donateursbestand

3.5 Personeelskosten

3.6 Huisvestings- en Kantoorkosten

3.7 Rekening 2016

3.8 Begroting 2017

4. Vertaling van de Talmoed

 1. Inleiding

 

1.1 In de maand juni 2016 is de stichting Talmoed NL heropgericht. Nu dit eerste jaarverslag van de heropgerichte stichting verschijnt, besef ik als voorzitter van de Stichting dat onze opgave bijzonder groot is. De Talmoed zelf is al een omvangrijk boekwerk, het plan om hiervan een vertaling te maken voor het Nederlandse taalgebied is al even groots. Wie zich een doel stelt, moet zich bewust worden van de redenen waarom dit doel nastrevenswaardig is. Dan zijn de eventuele hobbels of moeilijkheden op weg naar het doel te overwinnen. Welke redenen zijn er voor ons om aan dit vertaalproject nu te werken?

Vele redenen kunnen een rol spelen. Er zijn redenen van persoonlijke aard. Gevoelens van verbondenheid met en loyaliteit aan deze gestalte van het Jodendom kunnen van het allergrootste belang zijn en een mens de sterkste motivatie verlenen. Deze persoonlijke redenen zijn veelal van doorslaggevend belang. Bij gelegenheid zullen de vertaler en de bestuursleden een beroep doen op deze persoonlijke motieven om hun werk voort te zetten.

Er zijn eveneens redenen te vinden van culturele of maatschappelijke aard. De Talmoed is van eminent cultureel belang. Het immense boekwerk is als een belangrijk literair erfgoed te beschouwen. De Talmoed maakt deel uit van de erflaters van onze beschaving, hoezeer ook deze erfenis voor de meeste mensen en zelfs geleerden ontoegankelijk is. Met enige goede wil is de Talmoed ook van betekenis voor actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de verhouding tussen democratie, rechtsstaat en religie. De debatten in de Talmoed op dit gebied zijn uiterst actueel!

Nu wil ik vooral wijzen op een paradoxale reden. Want vele malen is geprobeerd de Talmoed het zwijgen op te leggen, ja zelfs volledig te vernietigen. Als voorbeeld mag worden genoemd de brandstapel van Parijs in 1242. Koning Lodewijk 9 van Frankrijk gaf de opdracht alle exemplaren van de Talmoed te verzamelen, naar Parijs te brengen en al deze exemplaren te verbranden op de brandstapel. Het is de koning bijna gelukt, slechts een exemplaar van de Talmoed overleefde. Ook het nazisme heeft geprobeerd de Talmoedstudie uit te roeien. Helaas tot en met vandaag de dag wordt de Talmoed verdacht gemaakt. En nu staat de Stichting voor de opgave om de Talmoed uit te geven, een vertaling te bezorgen en de levendige bestudering ervan te stimuleren. Dit motief uit het tegendeel kan bijzonder krachtig en hoopvol zijn.

 

1.1 Stichting Talmoed NL

De Stichting Talmoed NL is opgericht door Jacob de Leeuwe in 2011. In samenwerking Jan de Vlieger van uitgeverij Skandelon is het plan opgevat om de Talmoed in het Nederlands te vertalen. Hoewel de Stichting officieel van start ging, is Jacob de Leeuwe vooral enthousiast aan het vertaalwerk begonnen. De delen ‘Zegenspreuken’ en ‘Vasten’ zijn vertaald en gepubliceerd. Nu is Jacob bezig met vertaling van het deel ‘Sanhedrin’. Het ondersteunende werk van de Stichting moet nog van de grond komen. Tevens is het mogelijk met de vertaling naar een academisch nivo te streven.

 

1.2 Overzicht 2016

In 2016 is het plan opgevat de vertaling van de Talmoed door Jacob de Leeuwe zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen. Hiertoe is besloten de reeds eerder bestaande Stichting Talmoed NL, opgericht in 2011, op nieuwe leest te schoeien. Hiertoe bleek een statutenwijziging noodzakelijk, die 7 maart 2017 heeft plaats gevonden bij notaris mr. D.P. Postma te Leeuwarden.

 

1.3 Hoe besteedt de stichting donaties?

Met donaties wordt het mogelijk de kosten te dekken die samenhangen met professionele redactie, vormgeving en uitgave van de Talmoed in het Nederlands. Donateurs zullen door middel van rekening en verantwoording in het jaarverslag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het vertaalwerk.

 

2.     Stichting Talmoed NL

2.1 De Stichting Talmoed NL is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 52048993. De statutaire naam van de stichting luidt: “Stichting Talmoed NL” en is statutair gevestigd in Amsterdam. De rechtsvorm is een stichting.

 

2.2 Omschrijving en Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

a.       de vertaling van de Talmoed uit de brontalen naar het Nederlands, zoals deze onder andere zichtbaar is in de reeds uitgegeven serie ‘Sefer Matnat Jaäkov” te bevorderen en te stimuleren waarbij deze voor het Nederlandse publiek zo breed en zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk wordt gemaakt. Want het gedachtegoed uit de Talmoed is nog nimmer in het Nederlands vertaald noch verklaard, terwijl dit gedachtegoed een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de Joods-Nederlandse samenleving. In deze zin zal de Stichting het vertaalproject van de Talmoed, waarvoor Jacob de Leeuwe het initiatief heeft genomen, bevorderen en stimuleren voor het Nederlandse publiek.

b.     het bevorderen van de bestudering van de Talmoed; het toegankelijk maken van de Talmoed via media als internet. De bestudering van de Talmoed interactief maken.

c.       ondersteunen en stimuleren van een leerstoel op een der Nederlandse universiteiten, waarbij de leerstoel ook tot opdracht heeft de vertaling van de Talmoed en de verklaring, zoals die door onder andere rabbijnen wordt gegeven, te stimuleren te ondersteunen in substantiële zin.

d.     het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder het financieel ondersteunen van de vertaler, de redactiecommissie, het faciliteren van het zetwerk en het drukwerk, evenals de publiciteit om de vertaalde delen onder de aandacht te brengen.

 

2.3 Juridische structuur

De Stichting Talmoed NL is een zelfstandige opererende stichting gevestigd in Amsterdam.

2.4 Samenstelling Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

        Voorzitter van de stichting is dr J.H. Verwaal, Kruslings 5, 9247EK Ureterp. Jak.verwaal@planet.nl

    Secretaris is mevr Lenny van der Linden-Hart, Melkwit 3, 2718AP, Zoetermeer. lindenhart@@hetnet.nl

    Penningmeester is drs H. De Jong, Hoofdstraat 140, 2181EH Hillegom.


2.5 Taak en werkwijze van het bestuur

Het bestuur komt minimaal eenmaal per samen voor een bestuursvergadering. Hierin worden de resultaten van het afgelopen jaar besproken en geëvalueerd, de activiteiten voor het nieuwe jaar vastgesteld en de begroting voor het nieuwe jaar opgesteld.

2.6 Bezoldiging en vergoeding

De leden van het bestuur van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of vergoeding.

2.7 Wijze van benoeming en zittingsduur van het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

2.8 Relevante nevenfuncties bestuursleden

De voorzitter, dhr J.H. Verwaal is werkzaam als predikant binnen de Protestantse Kerk van Nederland.

De secretaris,  mevr Lenny van der Linden-Hart is verpleegkundige

De penningmeester, dhr Hugo de Jong, is principal consultant en mede-eigenaar van Qolor B.V. te Delft.

2.9 Erkenning ANBI (gerealiseerd)

De stichting heeft bij de Belastingdienst te Den Bosch is erkend ANBI stichting en is een Algemeen Nut beogende Instelling.

Giften, schenkingen en nalatenschappen vallen onder een gunstig fiscaal regime.

 

3.     Financieel Jaarverslag

3.1 Omdat de stichting aan een herstart is begonnen in 2015, bevat dit financiële gedeelte van het jaarverslag weinig concrete gegevens. De stichting had nog geen bankrekening. Dus is besloten een bankrekening te openen bij de TRIODOSBANK.

3.2 Uitgaven heeft de stichting is 2016 niet gedaan. De bestuursleden hebben wel uit eigen middelen voorschotten gestort op de bankrekening van de Stichting, dit met het oog op de aanpassing van de statuten van de Stichting met het oog op de aanvraag van de ANBI status. In januari 2017 is een afspraak met de notaris gemaakt.

3.3 Fondswerving moet een belangrijke taak worden van de stichting. Daartoe heeft de stichting meegedaan met een aanvraag bij het Netty van Zwanenberg fonds. Al is de stichting niet in aanmerking gekomen voor een bedrag uit dit fonds, meedoen is al leerzaam. Ook zijn er contacten – netwerken... - gelegd. De Stichting heeft in 2019 in dit lopende jaar subsidies aangevraagd bij de stichtingen Maror, Levi Lassen en Salomon.

3.4 Giften van donateurs moeten een essentieel onderdeel worden van de inkomsten van de stichting. Donateurs kunnen hun giften verrekenen bij de opgave van het inkomstenbelasting. De stichting heeft daartoe de ANBI-status bij de belastingdienst verkregen..

3.5 Personeelskosten zijn nog niet gemaakt in 2016, 2017, 2018.

3.6 Huisvestings- en kantoorkosten zijn nog niet gemaakt in 2017, 2018.

3.7 In december 2016 is de rekening geopend bij de TRIODOSBANK. De bestuursleden zullen uit eigen middelen een voorschot overmaken op de rekening van de stichting.

3.8 De begroting voor 2019 is gericht op het uitgeven van deel I en II van tractaat Sanhedrin. Zo kan de Stichting ervaring opdoen om de vernieuwde uitgave van dit deel van de Talmoed uit te proberen.

 

4.     Vertaling van de Talmoed

In 2017 is de vertaler Jacob de Leeuwe doende tractaat Sanhedrin te vertalen. Eveneens heeft de Stichting besloten om met dit tractaat ook de verklaring van de middeleeuwse geleerde Rashi te vertalen. De verklaringen van Rashi zijn onontbeerlijk bij het begrijpen van de Talmoedische discussies. Daarnaast wil de vertaler ook zelf nog verklarende noten toevoegen aan de vertaalde tekst. Op deze wijze ontstaat een unieke samenstelling van tekstuitgave, vertaling, vertaling van de notities van Rashi en van verklarende noten van Jacob de Leeuwe. Deze werkwijze geeft al aan de Talmoed een uitzonderlijk compacte tekstoverlevering bezit. Dit kan worden verklaard uit het feit dat de tekst van de Talmoed een neerslag is van mondelinge discussies tussen rechters en leermeesters, evenals aantekeningen van leermeesters als basis voor lesstof aan leerlingen. Jacob de Leeuwe heeft ondersteuning gevonden voor zijn ambitieuze en unieke aanpak in een leescommissie en een deskundige redactiecommissie. Zo hoopt de Stichting aan een uniek project concreet gestalte te geven.