BELEIDSPLAN 2017-2021 STICHTING TALMOED NEDERLAND

Opgesteld door dr J.H. Verwaal


Inleiding

Nu de stichting aan een herstart is begonnen, zijn er talloze plannen geopperd om het unieke vertaalwerk van Jacob de Leeuwe te ondersteunen, uit te bouwen en redactioneel te ondersteunen. Dit beleidsplan dwingt ons om keuzes te maken uit de vele plannen. Zo hoopt de stichting particulieren en fondsen te overtuigen om te investeren in het vertaalwerk van Jacob de Leeuwe. Zo kan de Babylonische Talmoed ook in het Nederlandse taalgebied toegankelijk worden.

1. Ontstaan, missie/visie, doelstelling

 

1.1 Ontstaan. De stichting Talmoed NL is ontstaan door het initiatief van Jacob de Leeuwe. Jacob Nathan de Leeuwe is geboren in Rotterdam (26 januari 1950) als zoon van Ing. Ph.I. de Leeuwe die tevens voorganger is geweest van de Joodse gemeente te Enschede. Van jongs af aan heeft Jacob de Leeuwe onderricht gehad in de Talmoed, onder andere van zijn vader. Zelf geeft hij nu onderricht om de unieke wijze van talmoedisch lernen aan belangstellenden door te geven. Van beroep was Jacob de Leeuwe arts.

1.2 Missie/Visie. De missie van StichtingTalmoed NL is om de Talmoedische overlevering, zoals opgeschreven in de Babylonische Talmoed en de Talmoed van Jeruzalem, voor het Nederlandse taalgebied toegankelijk te maken, als eerste in de vorm van een nauwkeurige vertaling vanuit de brontalen. De visie van de stichting TalmoedNL is om met behulp van de nauwkeurige vertaling een betrouwbare bron en hulpmiddel te zijn voor mogelijke gebruikers van de vertaling. Deze gebruikers van de vertaling van de Talmoed kunnen zijn: leden van de Joodse gemeenschap in de breedste zin van het woord die willen lezen in en lernen vanuit de Talmoed, in het algemeen onderzoekers, wetenschappers, belangstellenden, afkomstig uit religie, godsdienst, denominatie of kerk.

1.3 De doelstelling van de stichting is daarom als eerste de vertaling van de Talmoed, zoals die gestalte krijgt in de boekenserie Sefer Matnat Jaäkov te ondersteunen, te bevorderen en te stimuleren. Gezocht wordt naar een betrouwbare en verantwoorde vertaling, zo mogelijk van academisch nivo. Daarmee wil de stichting het vertrouwen winnen van een zo breed mogelijk publiek en de Talmoed toegankelijk maken voor de mogelijke gebruikers, zoals genoemd in de visie. Alle mogelijke communicatiekanalen kunnen worden ingezet om de betrouwbare vertaling van de Talmoed ten dienste te laten zijn voor de gebruikers. De stichting wil het mogelijk maken dat ook aan een universiteit in het Nederlandse taalgebied de bestudering van de Talmoed op hoog nivo een kans krijgt. Een middel hiertoe is het vestigen van een leerstoel. De stichting wil dus alle handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder het financieel ondersteunen van het vertaalwerk, de redactiecommissie, het faciliteren van de opmaak, het zetwerk en het drukken, evenals de publiciteit voor het vertaalproject. Ten overvloede zij vermeld dat de stichting geen winstoogmerk heeft. De in te zamelen gelden worden aangewend voor het culturele doel om de Talmoed op betrouwbare wijze toegankelijk te maken in het Nederlands. De stichting meent dan ook dat het een algemeen maatschappelijk belang dient in de Nederlandstalige samenleving.

 

2.     Het culturele belang van de Talmoed.

Het culturele van de Talmoed kan moeilijk worden overschat. De vragen rondom de minimale eisen voor een beschaafde samenleving – zoals in de verklaring van de rechten van de mens eveneens verwoord – komen in de Talmoed al uitgebreid aan de orde. De Talmoed kan niet worden getypeerd als een verzameling fraai klinkende gedachten of ideeën. Integendeel. Alle menselijke vragen komen vanuit verschillende gezichtspunten ter sprake. Religie, ethiek, recht, ritueel, meerderheidsbesluiten en minderheidsstandpunten, eigendomsrecht, strafrecht of echtscheiding, alle vragen van het leven zijn bespreekbaar. Wel staan de discussies van de Talmoed in de traditie van de Bijbel en het Joodse volk, maar staan tevens open voor alle mogelijke vragen. De invloed van de Talmoed op het concept van de minimale normen voor een beschaafde samenleving is nog niet beschreven, maar zal vermoedelijk groot zijn. Dat de Talmoed-overlevering (Babylonisch en van Jeruzalem) is opgeschreven, is in zekere zin tegenstrijdig. Want de Talmoed is de neerslag van mondelinge gesprekken en beslissingen van leerlingen en leermeesters. De bedoeling was nu juist om deze overleveringen van leergesprekken en beslissingen ongeschreven te houden, bedoeld voor open leergesprek, debat en besluitvorming. Toch zijn de gesprekken en conclusies uiterst kort als samenvatting per categorie opgeschreven en overgeleverd. Want oorlogen en vervolgingen hebben de Talmoedische overlevering bijna gesmoord en uitgedoofd. Twee voorbeelden kunnen worden genoemd in Europa alleen al. Met en na de eerste kruistocht zijn in Parijs alle Talmoediem verzameld en verbrand in een weeklange vuurzee – op een vergeten exemplaar na... Tijdens de tweede wereldoorlog is door het nazisme hetzelfde geprobeerd. Vandaag de dag echter is de Talmoedische overlevering weer springlevend. De stichting Talmoed NL prijst zich gelukkig om ook voor het Nederlandse taalgebied deze culturele parel toegankelijke te maken. De stichting wil niet alleen de historische samengestelde tekst van de Talmoed in vertaling uitgeven, maar ook van uitleg en verklaring voorzien, zodat het Talmoedische lernen wederom een kans mag krijgen en een bijdrage mag geven aan de Nederlandstalige samenlevingen. De Babylonische Talmoed bestaat uit 2711 pagina’s op folioformaat. De stichting staat daarom voor een formidabele opdracht voor vele jaren...

 

3. Beleid voor de jaren 2017-2020

In juni 2016 is een nieuw bestuur van de stichting Talmoed NL begonnen om het project van Jacob de Leeuwe Sefer Matnat Jaäkov te ondersteunen. De statuten zijn gewijzigd om in aanmerking te komen voor de culturele ANBI status. Tevens is reeds meerdere malen overlegd met de drukkerij, met de redactiecommissie en met meelezers om de kwaliteit van de vertaling te waarborgen. Er is overleg gevoerd om een goede werkwijze met het oog op een betrouwbare vertaling van hoog nivo te bereiken.

De volgende stappen zijn voor het beleid van de stichting tot en met 2020 voorzien.

·         Het samenstellen van een Editorial Board. Gezocht wordt naar 3 personen van hoog aanzien in het vakgebied van de Talmoed-studie die bij de uitgave van de Talmoed in het Nederlands de kwaliteit van de uiteindelijke uitgave bewaken.

·         Het samenstellen van een Advisory Board. Gezocht wordt naar een tiental geleerden in bredere zin die de stichting en de werkers aan de vertaling van ter zake doende advies kunnen voorzien.

·         Het samenstellen van een lijst van personen die het werk van de stichting willen ondersteunen en aanbevelen als een belangrijke culturele bijdrage aan de Nederlandstalige samenlevingen. De stichting gaat op zoek naar vooraanstaande personen in alle geledingen van de Nederlandstalige samenleving. De te zoeken personen zijn bereid om actief het werk van de stichting in hun omgeving op gepaste wijze onder de aandacht te brengen.

·         Bovenal worden gelden geworven om het Talmoed project op gang te brengen.

4. Geldwerving

De stichting werft geldmiddelen door subsidie aan te vragen bij fondsen, instanties en stichtingen die een bijdragen willen leveren om de Talmoed in vertaling beschikbaar te krijgen in de Nederlandstalige samenleving. De stichting maakt het mogelijk voor individuen of families om een deeluitgave van de Talmoed te sponsoren. Door een donatie kan de naam van een persoon of familie op de door hen gewenste wijze worden vermeld. Individuele giften of structurele bijdragen zullen worden gezocht. De bijlage bevat de begroting voor 2017-2018. Daaruit kan worden opgemaakt dat de wervingskosten en de kosten van beheer nimmer boven de 10% zullen stijgen. De stichting houdt zich dus strikt aan de 90% eis.

Op dit moment staat de Stichting Talmoed NL aan het begin van haar formidabele opdracht. De stichting is nog niet in het bezit van enig vermogen of van inkomsten.

 

5.     Beheer.

 

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de Triodosbank is daartoe een rekening geopend. De spaarrente wordt jaarlijks toegevoegd aan de middelen. Met de gelden van de stichting wordt niet gespeculeerd. De bestuurders van de stichting beschikken niet over het vermogen van de stichting alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogensbeheer. De bestuurders van de stichting zetten zich volledig kosteloos in voor de stichting. Het eigen vermogen van de stichting blijft beperkt. De stichting wil niet meer vermogen aanhouden dan noodzakelijk is voor de aangegane verplichtingen. Bij onverhoopte opheffing van de stichting vervallen het vermogen en eventuele overige activa aan de stichting Joods Educatief Centrum Crescas, met ANBI status. Een samenvatting van de rekening en de begroting – evenals beleidsplan en doelstelling – worden gepubliceerd op de website van de stichting www.talmoed-online.nl .

Voor 1 november van een lopend jaar wordt de begroting van het nieuwe jaar op de bestuursvergadering behandeld en aanvaard. De jaarrekening na het einde van een boekjaar wordt voor 1 mei van het daarop volgende jaar in de bestuursvergadering behandeld en geattesteerd, nadat controle door een erkende accountant heeft plaats gevonden. Tevens wordt in dezelfde vergadering het jaarverslag van het verlopen jaar behandeld en aanvaard door toetsing aan het beleidsplan en de doelstelling van de stichting.

 

6. Bestuur.

Het bestuur van de stichting Talmoed NL bestaat uit:

        Voorzitter van de stichting is dr. J.H. Verwaal, Krúslings 5, 9247EK Ureterp. Jak.verwaal@planet.nl

    Secretaris : thans vacature

    Penningmeester is drs H. De Jong, Hoofdstraat 140, 2181EH Hillegom.


Het bestuur vergadert voor overleg tenminste eenmaal per kwartaal en zo vaak als het bestuur het noodzakelijk acht. Tenminste zeven dagen voor de vergaderdatum wordt de oproeping tot vergadering verstuurd, met de te behandelen onderwerpen en met de tijd en plaats van samenkomst. Het bestuur heeft tot taak de stichting bij haar doelstelling te houden. In de statuten van de stichting zijn de richtlijnen voor de samenstelling, de taak en de bevoegdheden en de regels voor vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur van de stichting nauwkeurig omschreven. De bestuurders voldoen aan de integriteitseisen van een stichting met culturele ANBI status, vastgesteld door notaris mr. D.P. Postma te Leeuwarden.


7. Overzicht contact gegevens van de Stichting Talmoed NL.

De stichting Talmoed NL heeft haar zetel te Amsterdam.

 

De stichting Talmoed NL staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 52048993.

 

Het correspondentieadres van de Stichting Talmoed NL is:

Dr. Jak Verwaal; Krúslings 5; 9247EK Ureterp

Het bankrekeningnummer van de Stichting Talmoed NL is :

            NL08TRIO0338424261.

 

Informatie van de Stichting Talmoed NL wordt gepubliceerd op de website www.stichting-talmoed-nederland.nl

 

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 52048993

                                                                                                                                                                                   


Pagina 1 (van 1)

Rechtspersoon

RSIN                                                              850277942

Rechtsvorm                                                    Stichting

Statutaire naam                                              Stichting Talmoed NL

Statutaire zetel                                                Amsterdam

Bezoekadres                                                  Melkwit 3,2718 AP Zoetermeer

Telefoonnummer                                            

E-mailadres                                                   lindenhart@hetnet.nl

Eerste inschrijving handelsregister                    15-02-2011

Datum akte van oprichting                          11-02-2011

Activiteiten                                                     SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging

Het steunen van de vertaling van de Talmoed in het Nederlands en het vergaren van gelden hiervoor